Polityka prywatności

[data wejścia w życie: 25.02.2019 r.]

I. Administrator
Administratorem niniejszej strony internetowej działającej w domenie www.tornum.com/pl/, dalej: „strona”, oraz administratorem danych osobowych osób korzystających z naszych usług, w tym nabywających oferowane przez nas produkty, osób komunikujących się z nami na podane na stronie dane kontaktowe oraz osób wysyłających do nas CV jest TORNUM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej 16 (99-300 Kutno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000239415, posiadającą numer NIP: 7752500766 i REGON: 100066013, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, dalej: „my” lub „TORNUM”.

II. Proces przetwarzania danych osobowych
Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)u(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: „RODO”, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: „UODO”, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.
W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:
1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
2. Odbiorcy danych osobowych,
3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
5. Konsekwencje niepodania danych osobowych,
6. Bezpieczeństwo danych osobowych.

 

1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

 

2. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe przekazujemy wyłącznie trzem grupom podmiotów.

W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą naszych klientów i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie i zobowiązujemy do zachowania poufności.

Podane nam dane osobowe przekazujemy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług, których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np. obsługa informatyczna, obsługa prawna lub rachunkowo-podatkowa. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, lub innych instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

W pewnych sytuacjach możemy także udostępniać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom, np. kurierom obsługa płatności. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach.

 

3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy podanych nam danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące uprawnienia:
Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej.

Oprócz powyższych uprawnień każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że do przetwarzania jej danych doszło z naruszeniem przepisów prawa.

 

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym Tornum podejmuje jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie.

 

III. Wykorzystywanie ciasteczek

Ciasteczka (cookies) są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej, a następnie aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin. Nasza strona wykorzystuje dwa typy plików cookies: 1) cookies sesyjne: są przechowywane urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 2) cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania witryną i obejmują takie dane jak informacje o ruchu na naszej witrynie dostarczane przez przeglądarkę użytkownika, rodzaj i wersja używanej przeglądarki, język użytkownika, adres IP urządzenia końcowego czy informacja o klikanych linkach.

Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników przeglądających naszą witrynę. W dowolnym momencie użytkownik strony może wyłączyć zbieranie ciasteczek. W takim przypadku nie będziemy jednak w stanie zagwarantować poprawnego działania strony. W celu wyłączenia zbierania ciasteczek użytkownik powinien odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę internetową.

Jeśli przeglądarka użytkownika akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie ciasteczek przez naszą stronę internetową.

 

IV. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki mogą ulegać zmianom. Zaktualizowane wersje Polityki prywatności będą publikowane na stronie wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 94, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: info@tornum.pl, telefonicznie pod numer +48 24 254 65 20 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.